نسخه

اگر با دید مهندسی نرم افزار به زندگی نگاه کنیم، کار ما به روز رسانی و تحویل نسخه ها‌ی بهتر از خودمان هست.🧐🤓👩‍💻👨‍💻👓🥽🕶💾💽🖥💻 @bisculens بیسکولنز (حدیث ملکی)… Read more “نسخه”